Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło szczegółowy raport dotyczący stanu dostępności w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Zgodnie z raportem, MCK, zlokalizowane w województwie łódzkim, podjęło szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna: Z analizy wynika, że z 4 budynków należących do MCK, część jest dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Konkretne rozwiązania to m.in. podjazdy dla wózków przy głównych wejściach do budynków Centrum. Jednakże, nie wszystkie budynki w pełni spełniają wymogi dostępności, co wskazuje na potrzebę dalszych inwestycji w tym obszarze.

Dostępność cyfrowa: MCK zarządza dwoma stronami internetowymi, które są częściowo zgodne z obowiązującymi standardami dostępności cyfrowej. Mimo że większość materiałów jest dostępna, niektóre filmy nie posiadają audiodeskrypcji, co wynika głównie z faktu, że zostały opublikowane przed wprowadzeniem stosownych regulacji prawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna: Instytucja zapewnia obsługę osób ze szczególnymi potrzebami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, takich jak kontakt telefoniczny, korespondencyjny czy przesyłanie wiadomości tekstowych. Niemniej jednak, nie wszystkie usługi są dostępne, np. nie oferuje się wsparcia tłumacza języka migowego ani kontaktu z tłumaczem-przewodnikiem.

Raport podkreśla, że mimo podjętych działań, wciąż istnieją obszary wymagające poprawy. MCK zobowiązane jest do kontynuowania działań na rzecz zwiększania dostępności, zarówno w sferze architektonicznej, jak i cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Źródło: https://www.mckbelchatow.pl/

Archiwum: styczeń 2024